Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Yrittäjän työterveyshuolto

Työ on monelle yrittäjälle keskeinen elämän sisältö. Yrittäjän oma terveys ja siitä huolehtiminen jää usein yritystoiminnan varjoon. Yrittäjät kiinnittävät huomiota terveydellisiin ongelmiinsa yleensä vasta, kun tilanne on edennyt vakavaksi ja uhkaa yritystoimintaa. Yrittäjän ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itselleen, mutta se saattaa usein olla kannattavaa.

Yrittäjien altistuminen työssään erilaisille terveyttä vaarantaville tekijöille on varsin yleistä. Lisäksi yrittäjä työnantajana kantaa kokonaisvastuun yrityksen toiminnasta ja henkilöstöstä sekä taloudellisesta tuloksesta. Yrittäjille on tyypillistä pitkät työpäivät ja vähäinen vapaapäivien sekä se, ettei heillä ole juuri sairauspoissaoloja. Suurella osalla yrittäjistä on kuitenkin merkittäviä terveydentilaa vaarantavia riskitekijöitä kuten ylipainoa, kohonneita verenpaine- ja kolesteroliarvoja, tupakointia ja stressiä. Ennaltaehkäisevin toimin työterveyshuollon tuella olisi mahdollista estää yrittäjän työkyvyn aleneminen ja mahdollinen sairastuminen ja parantaa yrittäjän hyvinvointia ja jaksamista

Toimiva työterveyshuolto on yrittäjän kumppani, joka tukee ja auttaa häntä ylläpitämään ja edistämään terveyttään, jaksamistaan ja työhyvinvointiaan. Työterveyshuollon sisältö määräytyy kunkin yrittäjän omien tarpeiden mukaan. Ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon yrittäjän onkin hyvä arvioida itse omat työolosuhteet ja terveydentila. Tämän jälkeen on helpompi yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa miettiä, minkä laajuinen ja sisältöinen työterveyshuolto on yrittäjälle kaikkein tarkoituksenmukaisin. Yrittäjä ja työterveyshuolto laativat työterveyshuollon vuosittain arvioitavan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työterveyshuollon sisältö. Työterveyshuollosta tehdään myös sopimus yrittäjän ja työterveyshuoltopalveluja tuottavan tahon kanssa.

Käytännössä työterveyshuolto auttaa työstä ja elintavoista johtuvien terveys- ja hyvinvointiriskien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja niiden vähentämisessä. Lisäksi työterveyshuolto voi hoitaa yrittäjän sairauksia ja ohjaa hänet kuntoutukseen sairauden vuoksi tai vamman jälkeen tai jos se muutoin on tarpeen.

Työterveyshuoltopalveluja tuottavat terveyskeskukset ja yksityiset lääkäriasemat. Yrittäjät voivat myös yksin tai yhdessä perustaa oman, yhteisen työterveyshuoltoyksikön.

Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa YEL-vakuutetulle yrittäjälle osan hänen omasta työterveyshuollostaan aiheutuneista kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan, joille kummallekin Kela vahvistaa joka vuosi yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset. Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvausluokassa I korvata 60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta työterveyshuollon ja toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.

Korvausluokan I työterveyshuollossa on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista, yrittäjäkohtaista enimmäismäärää: korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle, alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannukset korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen ehkäisevästä työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta saman palveluntuottajan kanssa.

Edellä mainitun lisäksi yrittäjä voi vähentää verotuksessaan työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia. Yrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää elinkeinotoiminnan kuluna. Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset hyväksytään vähennyskelpoisiksi vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös muille yrityksen työntekijöille. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

(Lähde: yrittajat.fi)